da225m54a17-5.png
STT Mã hàng Diễn giải Hãng SX Số lượng  ĐVT
1 DS 56 S65 Motor DS 56 S65
Art No: 436993
Nr:  21336133
Baumuller
Germany
1 cái
2 DA225M54A17-5 Motor DA225M54A17-5
Art No: 00399639
Nr: 11308087
Baumuller
Germany
1 cái
3 DS 45 L 45 Motor DS 45 L 45
as serial 21322997
Art No: 433072
Nr: 21322997
Baumuller
Germany
1 cái
4  DS 45 M 45 Motor DS 45 M 45
as serial 21335368
Art No: 433067
Baumuller
Germany
1 cái
5 DSC G 045 K 64 U 30 5 Motor DSC G 045 K 64 U 30 5
Based on the a.m. Original motor - Without UL marking
Power: 0,7 KW, Serial No: 21401342
Baumuller
Germany
1 cái
    TỔNG CỘNG 1 Cái