bm4453-si2-01743-0308-1-set.png
STT Mã hàng Diễn giải Số lượng  ĐVT
1 BM4145-ST0-00343-03 Inverter BM4145-ST0-00343-03
Producer no.: 00392017
2 cái
2 BM4453-SI2-01743-0308-1-SET Inverter BM4453-SI2-01743-0308-1-SET
as serial 313054909
Item no: 514542
Art No: 00418721
Seri No: 313054909
2 cái
3 SET-BM4463-SI2-01743-0308-1 SET-BM4463-SI2-01743-0308-1
as serial 314001491
Item no: 514546
Item no: 514546
Art No: 00418726
2 cái
4 SET-BM4445-SI2-21743-0308-1 SET-BM4445-SI2-21743-0308-1
as serial 313054924
Item no: 514541
Art No: 00418720
2 cái
5 SET-BM4446-SI2-21743-0308-1 Model: SET-BM4446-SI2-21743-0308-1
Producer no.: 00426137
Item no: 514569
2 cái
    TỔNG CỘNG  10 Cái