dong-co-dia.png

Động cơ đĩa
Động cơ đĩa được đặc trưng trước hết bởi thiết kế phẳng, tiết kiệm không gian. Trong loại cấu trúc ngắn nhất của chúng, chỉ cần 36,5 mm không gian lắp đặt theo hướng trục. Khi không gian lắp đặt rất hạn chế, Baumüller cung cấp nhiều loại rôto đĩa cho các ứng dụng đa dạng trong dải công suất từ 16 đến 6300 W.

 
DSM Động cơ đĩa AC  GDM Động cơ đĩa DC